Skip to content
Nisan 2, 2011 / COBİD

HTML: Olgu Sunumu: Brusellozlu Olguda Behçet

BRUSELLOZLU OLGUDA BEHÇET

BEHÇET’S DISEASE IN A PATIENT WITH BRUSELLOSİS

Selen Soylu, İstanbul Üniversitesi, Cerrapaşa Tıp Fakültesi, İngilizce Tıp Bölümü, 5. Sınıf

ÖZET

21 yaşındaki erkek hasta, ara ara yükselen ateş, gece terlemesi, halsizlik, kilo kaybı ve sağ ayak bileğinde artralji  şikayetleriyle İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Genel Dahiliye Bölümü’ne başvurmuştur . Hastanın fizik muayenesinde, sol servikal bölgede 0,5-1 cm çapında lenfadenomegali, splenomegali, inguinal lenfadenomegali, genital skar, sağ ayak bileğinde ağrı ve kızarıklık bulunmuştur. Ayrıca hasta 2 ay evvel köy peyniri yediğini söylemiştir. Yapılan laboratuar testlerinde hastanın karaciğer enzimlerinin ve akut faz reaktanlarının arttığı görülmüş ve hemoglobini 12,4 g /dl bulunmuştur. Yapılan Wright testi 1/160 pozitif bulunmuş ve hastaya bruselloz tanısı konmuştur.  Hastada tekrarlayan oral aft öyküsü ve genital skar olduğundan Behçet tanısıyla takip edilmeye başlanmıştır. Brusellozun hızlandırdığı bir Behçet hastalığı süreci olabilir. Bu olguda brusellozun Behçet hastalığını tetiklediği sonucuna varmamız için daha ileri imünpatogenez çalışmalarına ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Bruselloz, Behçet, zoonoz

ABSTRACT:

A 21 year old male patient applied to I.U. Cerrahpaşa Medical Faculty Internal Medicine General Internal Medicine Department with undulant fever, night sweating, fatigue, weight loss and swelling and pain on his right ankle. In his physical examination 0,5-1 cm lymphadenomegaly on his left cervical region, genital scar, splenomegaly, inguinal lymphadenomegaly were found. In his history, he also gave the information that he had eaten unpasteurized cheese two months ago. When his laboratory results were investigated, it was seen that his liver enzymes and acute phase reactants were elevated. His hemoglobulin was 12,4 g /dl. He had a  Wright positive test with 1/160 and this patient was diagnosed with brusellosis.  Since he had recurrent oral aphts and genital ulcers, he was started to be followed with the diagnosis of Behçet’s disease. In this patient, Brusellosis may have speed up the process of Behçet’s disease. However to conclude that Brusellosis triggers or speeds up Behçet’s disease, further immunpathogenetic research have to be made.

Keywords: Brusellosis, Behcet, zoonozis

Giriş

Bruselloz, Türkiye için endemik olan enfekte hayvanlardan veya hayvan ürünlerinden insanlara bulaşan zoonotik bir enfeksiyondur. Behçet hastalığı da ülkemizde sık görülmektedir.

Olgu sunumu

21 yaşındaki erkek hasta, ara ara yükselen ateş, gece terlemesi, iştahsızlık, halsizlik, kilo kaybı ve sağ ayak bileğinde şişlik ve kızarıklık ve sağ bacağında kızarıklık  şikayetleriyle İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Genel Dahiliye Bölümü’ne başvurmuştur. Hasta 2 ay evvel varikosel ameliyatı geçirmiştir.  Hastanın alışkanlıkları sorgulandığında, 4 yıldır günde 7-8 adet sigara içtiği ve aynı zamanda sosyal alkol içicisi olduğu öğrenilmiştir. Soygeçmiş incelendiğinde annesinde hipertansiyon, babasında diabetes mellitus olduğu, abisinin ise mental retarde olduğu görülmüştür. Hastanın fizik muayenesinde, sol servikal bölgede 0,5-1 cm çapında lenfadenomegali, splenomegali, inguinal lenfadenomegali, konjunktivasında solukluk, genital skar, sağ ayak bileği, sağ bacağı ve dirseğinde ağrı ve kızarıklık bulunmuştur. Ayrıca hasta 2 ay evvel köy peyniri yediğini söylemiş ve tekrarlayan oral aftları olduğunu belirtmiştir. Yapılan laboratuar testlerinde hastanın karaciğer enzimlerinin ve akut faz reaktanlarının arttığı görülmüş, CRP monosu 73,3mg/L ve hemoglobini 12,4 g /dl bulunmuştur. Yapılan Wright testi 1/160 olarak pozitif bulunmuş ve hastaya bruselloz tanısı konmuştur.  Hastada tekrarlayan oral aft öyküsü, genital skar olduğundan Behçet tanısıyla takip edilmeye başlanmıştır.

Tartışma

Hastada brusellozun semptomları arasında yer alan titremeyle yükselen ateş, gece terlemesi, iştahsızlık, kilo kaybı, halsizlik ve uykusuzluk gözlenmiş ayrıca splenomegali, artrit, lenfadenomegali gibi bruselloz bulguları fizik muayeneyle tespit edilmiştir.  Ayrıca yapılan bir çalışmaya göre Brusellozlu olgularda bu olguda karşılaştığımız gibi anemiye sıklıkla rastlanır (1). Ancak kesin tanı Wright tüp aglütinasyon testi 1/160 veya daha büyükse konabilir. Hastanın iki ay önce köy peyniri yeme anamnezi, klinik tablosu, laboratuar bulguları ve mikrobiyoloji sonuçları birlikte Bruselloz tanısını desteklemektedir (2).

Hastanın 2-4. dekadda yer alması, tekrarlayan oral aft ve genital ülserlerinin olması, pozitif paterji testi alınması, monoartrit bulunması ve HLA B 51’in pozitif olması Behçet tanısı koymaya yardımcı olmuştur.

Literatürde Behçet-bruselloz birlikteliği olan bir olgu bildirilmemiştir. Bakteryel bir enfeksiyon olan Bruselloz, Behçet hastalığı için tetikleyici ve bu hastalık sürecini hızlandırıcı bir ajan olabilir.

Sonuç

Bruselloz, ülkemiz için endemik bir enfeksiyon olduğundan, ara ara yükselen ateş, gece terlemesi, iştahsızlık, kilo kaybı şikayetleri ile başvuran hastalarda düşünülmeli ve kan kültürüyle kesin tanısı konmalıdır. Ayrıca Behçet hastalığında, ülkemizde genç erkeklerde sık görüldüğü unutulmamalıdır. Yapılan bir araştırmada inek sütü proteinlerinin vücutta oluşturduğu imün cevabın Behçet patogenezinde rol oynadığı gösterilmiştir (3). Ancak olgumuzda brusellozun Behçet hastalığını tetiklediğini söylememiz için daha ileri imünpatogenez çalışmalarına ihtiyaç vardır. Çünkü herhangi bir  allerjen de Behçeti tetikleyebilir. Hastamızda da Brusellozun hızlandırdığı bir Behçet hastalığı süreci olabilir.

Kaynaklar

1. Öztürk, Recep. 38 bruselloz vakasının klinik, bakteriyolojik, serolojik ve histopatolojik değerlendirilmesi. İstanbul, 1986.

2. Koçak, Funda. Bruselloz: 140 olgunun değerlendirilmesi. İstanbul, 2001.

3. Triolo g., Humoral and cell mediated immune response to cow’s milk proteins in Behçet’s disease. Ann Rheum Dis. 2002 May;61(5):459-62.

4. Haslet, Christopher. Davidson’s principles and practice of medicine. England. 18th edition.

5. Topçu, Ayşe Willke, ed. İnfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi. Cilt2. 2002.

Reklamlar