İçeriğe geç
Mart 31, 2011 / COBİD

Olgu Sunumu: Brusellozlu olguda Behçet

Full Text PDF-Olgu Sunumu: Brusellozlu olguda behçet

Full Text HTML-Olgu Sunumu: Brusellozlu olguda behçet

Selen Soylu, İstanbul Üniversitesi, Cerrapaşa Tıp Fakültesi, İngilizce Tıp Bölümü, 5. Sınıf

ÖZET

21 yaşındaki erkek hasta, ara ara yükselen ateş, gece terlemesi, halsizlik, kilo kaybı ve sağ ayak bileğinde artralji  şikayetleriyle İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Genel Dahiliye Bölümü’ne başvurmuştur . Hastanın fizik muayenesinde, sol servikal bölgede 0,5-1 cm çapında lenfadenomegali, splenomegali, inguinal lenfadenomegali, genital skar, sağ ayak bileğinde ağrı ve kızarıklık bulunmuştur. Ayrıca hasta 2 ay evvel köy peyniri yediğini söylemiştir. Yapılan laboratuar testlerinde hastanın karaciğer enzimlerinin ve akut faz reaktanlarının arttığı görülmüş ve hemoglobini 12,4 g /dl bulunmuştur. Yapılan Wright testi 1/160 pozitif bulunmuş ve hastaya bruselloz tanısı konmuştur.  Hastada tekrarlayan oral aft öyküsü ve genital skar olduğundan Behçet tanısıyla takip edilmeye başlanmıştır. Brusellozun hızlandırdığı bir Behçet hastalığı süreci olabilir. Bu olguda brusellozun Behçet hastalığını tetiklediği sonucuna varmamız için daha ileri imünpatogenez çalışmalarına ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Bruselloz, Behçet, zoonoz

ABSTRACT:

A 21 year old male patient applied to I.U. Cerrahpaşa Medical Faculty Internal Medicine General Internal Medicine Department with undulant fever, night sweating, fatigue, weight loss and swelling and pain on his right ankle. In his physical examination 0,5-1 cm lymphadenomegaly on his left cervical region, genital scar, splenomegaly, inguinal lymphadenomegaly were found. In his history, he also gave the information that he had eaten unpasteurized cheese two months ago. When his laboratory results were investigated, it was seen that his liver enzymes and acute phase reactants were elevated. His hemoglobulin was 12,4 g /dl. He had a  Wright positive test with 1/160 and this patient was diagnosed with brusellosis.  Since he had recurrent oral aphts and genital ulcers, he was started to be followed with the diagnosis of Behçet’s disease. In this patient, Brusellosis may have speed up the process of Behçet’s disease. However to conclude that Brusellosis triggers or speeds up Behçet’s disease, further immunpathogenetic research have to be made.

Keywords: Brusellosis, Behcet, zoonozis