İçeriğe geç
Ocak 16, 2010 / COBİD

Araştırma: Sistemik lupus eritematosus hastalarında GUP ve ERG değerlendirmesi

PDF-Araştırma: SLE hastalarında GUP ve ERG değerlendirmesi

Batuhan ÜSTÜN*, Çiğdem TEL, Pınar Seymen

* İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İngilizce Tıp Bölümü 3.Sınıf

ÖZET

Sistemik lupus eritematosus (SLE) multifaktöriyel, kronik, sistemik, nedeni tanımlanamamış inflamatuvar bir hastalık olup otoantikor varlığı, immun kompleks birikmesi ve değişik klinik bulgularla karakterizedir. Bu hastalık değişik organ ve sistemler üzerindeki iyi bilinen etkileri yanında nöropsikiyatri ve gözü ilgilendiren bulgular da gösterebilir. Lupusun göz bulguları nadir görülse de ağır bir prognostik izler.  Görme bozuklukları körlüğe ve oküler morbiditeye kadar varabilir. Sistemik lupus eritematosusun retina ve merkezi sinir sistemini tutması durumlarında bu semptomların görülme olasılığı artar. Bu çalışmanın amacı SLE hastalarına ait elektrofizyolojik bilgi elde etmek ve afferent görsel innervasyon aktivitesinde izlenebilecek anlamlı gecikmeyi GUP ve ERG kayıtlarıyla saptamaktır.

ABSTRACT

Systemic lupus erythematosus (SLE) is a multifactorial, chronic, systemic, inflammatory disease of unknown origin, characterized by the presence of autoantibodies, accumulation of immune complexes and polymorphic clinical manifestations. This disease may exhibit neuropsychiatric and ocular manifestations beside it’s well known involvement on multiple organs and systems. Although ocular manifestations of lupus are rarely  seen they have a poor prognosis. They can lead to severe impairment of sight including blindness and associated ocular morbidity. This symptoms are possible in systemic lupus erythematosus, particularly in cases of retinal or central nervous system involvement. The purpose of this research is to obtain elecrophysiological documentation and prove the possible significant delay in the afferent visual innervation of patients of SLE by using VEP and ERG records.

GİRİŞ

Sistemik lupus eritematosus (SLE) multifaktöriyel, kronik, sistemik, nedeni tanımlanamamış inflamatuvar bir hastalık olup otoantikor varlığı, immun kompleks birikmesi ve değişik klinik bulgularla karakterizedir. Bu hastalık değişik organ ve sistemler üzerindeki iyi bilinen etkileri yanında nöropsikiyatri ve gözü ilgilendiren bulgular da gösterebilir. Lupusun göz bulguları nadir görülse de ağır bir prognostik izler.  Görme bozuklukları körlüğe ve oküler morbiditeye kadar varabilir. Sistemik lupus eritematosusun retina ve merkezi sinir sistemini tutması durumlarında bu semptomların görülme olasılığı artar.

Amaç:

Bu çalışmanın amacı SLE hastalarına ait elektrofizyolojik bilgi elde etmek ve afferent görsel innervasyon aktivitesinde izlenebilecek anlamlı gecikmeyi GUP ve ERG kayıtlarıyla saptamaktır.

Metodlar:

Bu çalışma kapsamına İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fizyoloji Bölümü,  elektrofizyolojik laboratuvarlarında GUP-ERG kayıtları alınan 8 SLE olgusu alınmıştır. Kayıtlar Uluslararası Görsel Elektrofizyoloji Kurulu’nun standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Kontrol grubu olarak SLE hastalarıyla yakın yaş grubundan 10 birey üzerinde çalışılmıştır. Ardından sonuçlar Mann-Whitney U testi doğrultusunda değerlendirilmiştir. Sonuçlar arasından p<0.05 değerleri anlamlı kabul edilmiştir.

Tablo-1: “Normal GUP kaydı”

Bulgular:

SLE hastalarının GUP sonuçlarında N2 ve P2 dalga latanslarında bilateral olarak anlamlı uzama saptanmıştır. Sağ ve sol gözün ERG genlikleri de anlamlı düşük bulunmuştur. (p<0.001, p<0.001, p<0.01, p<0.01, p<0.001, p<0.001, p<0.05, p<0.05 sırasıyla GUPB N2L, GUPB P2L, GUP Sağ N2L, GUP Sol N2L, GUP Sağ P2L, GUP Sol P2L, Erg Sağ P-P and Erg Sol P-P için.)

Sonuç:

Nöropsikiyatrik bulguların antikorlar, vaskülitis trombosis, hemoraji ve sitokinleri içeren değişik mekanizmalardan kaynaklandığı düşünüldü. Retinada aksiyon potansiyeli oluşumu ve optik sinirde aksiyon potansiyeli iletim hızının azalması optik nöritten kaynaklanan demiyelinizasyona bağlandı. Patogenezde şüphelenilen temel faktörler vaskülitis sonucu ortaya çıkan hipoperfüzyon ve iskemi ve otoimmün inflamatuvar mekanizmalardır. Bu mekanizmalar ERG ve GUP verileriyle açıklanabilir. Ayrıca altta yatan patolojiyi aydınlatmak için ilaç kontrollü (hidroksiklorokin) çalışmalara ihtiyaç vardır.

Kaynaklar

1)Khedr ME, Khedr T, Farweez HM, Abdella G, Beih EA. Multimodal electroneurophysiological studies of systemic lupus erythematosus. Neurophysiology 2001;43:204-212

2)Colasanti T, Delunardo F, Margutti P, Vacirca D, Piro E, Siracusano A, Ortona E. Autoantibodies involved in neuropsychiatric manifestations associated with systemic lupus erythematosus. Journal of Neuroimmunology 212 (2009) 3-9

3)Greenberg BM. The neurological manifestations of systemic lupus erythematosus. The neurologist 2009;15: 115-121

4)Borchers AT, Aoki CA, Naguwa SM, Keen CL, Shoenfeld Y, Gershwin ME. Neuropsychiatric features of systemic lupus erythematosus. Autoimmunity Rev 2005;4:329-44.

5)Sanna G, D’Cruz D, Cuadrado MJ.Cerebral manifestations in the antiphospholipid(Hughes) syndrome.Rheum Dis Clin North Am 2006;32:465-90.

6)Giorgi D, David V, Afeltra A, Gabrieli CB. Transient visual symptoms in systemic lupus erythematosus and antiphospholipid syndrome. Ocul Immunol Inflamm 2001;9:49-57.

7)Hinchey J, Chaves C, Appignani B, Breen J, Pao L, Wang A, et al. A reversible posterior leukoencephalopathy syndrome. N Engl J Med1996;334:494-500.

8)Peponis V, Kyttaris VC, Tyradellis C, Vergados I, Sitaras NM. Ocular manifestations of systemic lupus erythematosus: a clinical review. Lupus 2006;15:3-12.

9)Frohman LP, Frieman BJ, Wolansky L. Reversible blindness resulting from optic chiasmitis secondary to systemic lupus erythematosus. J Neuroophthalmol 2001;21:18-21.

10)Kur JK, Esdaile JM. Posterior reversible encephalopathy syndrome—an underrecognized manifestation of systemic lupus erythematosus. J Rheumatol 2006;33:2178-83.

Reklamlar