İçeriğe geç
Kasım 11, 2009 / COBİD

Derleme: Tanıdan tedaviye akalazya

PDF-Derleme: Tanıdan tedaviye akalazya

Özcan Ekin Kayan, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İngilizce Tıp Bölümü, 3. Sınıf

Giriş

Kelime anlamı olarak akalazya “gevşeme yetersizliği” demektir. Akalazya primer peristaltizmin kaybı, yutmaya karşı genişleyen hipertonik aşağı özafagus sfinkteri ve özafagusun otonomik innervasyon bozukluğu ile karekterize, özafagusun motor hastalığıdır.Her yaş grubunda görülebilir. Hem sıvı hem katı besinleri yutmada güçlük (disfaji), ara sıra yutma sonucu ağrı duyulması (odinofaji), sıklıkla bulantısız sıvı veya yemeğin geri gelmesi (regurgitasyon) ve radyografi ile gösterilebilen dilatasyon akalazyanın bulguları arasındadır.Bu yazımızda tanıdan medikal ve cerrahi tedavisine akalazya hastalığından bahsedeceğim.

Sıklık ve Etyopatogenez

Hastalık erkek ve kadınlarda aynı sıklıkta ve daha çok 30-60 yaş aralığında görülür. İnsidensi 0.5-1/100.000, prevalansı ise 7-10/100.000 civarındadır. Temel lezyon myenterik pleksusdaki nöronal dejenerasyon ve buna bağlı olarak özefagus cisminde ve alt özefagus sfinkterinde (AÖS) nöral inervasyon kaybıdır. Bunun sonucunda özefagusda aperistaltizm gelişir, AÖS dinlenme basıncı artar ve yutma sırasında sfinkter relaksasyonu zorlaşır.

İmmunhistokimyasal çalışmalar akalazyalı hastalarda, normalde AÖS relaksasyonunu sağlayan ve vasoaktif intestinal peptit (VİP) ve nitrik oksit (NO) gibi maddelerin nörotransmitter olarak rol oynadığı inhibitör nöron aktivitesinde azalma olduğunu göstermiştir. Akalazyalı hastalara kolesistokin oktapeptit (CCK-OP) enjekte edildiğinde normalde azalması gereken AÖS basıncında beklenmedik bir artış görülür. Bir asetilkolin analoğu olan methacholine verildiğinde ise gerek özefagus cisminde ve gerekse AÖS de aşırı kontraksiyonlar oluşur.

Bu bulgular akalazyada özefagus cisminde ve AÖS de inhibitör nöronların kaybolduğunu ve bir denervasyon hipersensitivitesinin geliştiğini düşündürür.

Akalazyada myenterik nöron kaybı veya hasarına yol açan neden kesin olarak bilinmemekle birlikte bu hastalarda serumda antimyenterik antikorların varlığı (%30-90, kontrol gurubunda %0-43), myenterik nöron ağında CD3 ve CD4 T hücre infiltrasyonun bulunması (%90, kontrol gurubunda % 0) ve HLA class II (HLA DQw1) doku gurubunun ağırlıklı olarak saptanması (>%80) otoimmünitenin rolünü ön plana çıkarmaktadır [2].

Klinik

Akalazyanın en belirgin klinik bulgusu disfajidir. Disfaji paradoksal görülebilirse de çoğu hastada progressif karakterdedir. Disfaji ani başlayabileceği gibi genellikle kronik ve tekrarlayıcı olabilir ve hastalığın ilerleyen dönemlerinde devamlı bir hal alır. Bazı hastalar sırta vurma ve Valsalva gibi yutmayı kolaylaştırıcı manevralar geliştirebilirler.

Alınan gıdaların regürjitasyonu vakaların ¾ ünde bulunur ve aspirasyon pnömonisine ve KBB semptomlarının ortaya çıkmasına yol açabilir. Ağız kokusu(halitosis) bulunabilir. Hastalar zamanla iştahları iyi olduğu halde yemek yemekten çekinir hale gelirler ve bu da kilo kaybına sebep olur. Kilo kaybı akalazyalı hastaların yaklaşık %60 ında görülen bir bulgudur.

Hastaların hemen yarısında aralıklı retrosternal ağrı ve daha az bir kısmında da heartburn bulunur. Retrosternal ağrı belirgin olan hastalarda vigorious akalazya düşünülmelidir. Heartburn özefagus içinde biriken gıdaların bakterilerle parçalanması sonucunda oluşan asit maddelerin yaptığı irritasyona bağlıdır [1].

Tanı

Disfaji ile başvuran her hastada yapılması gerektiği gibi akalazyalı hastalarda da ilk yapılması gereken inceleme baryumlu özefagus pasaj grafisidir (ÖPG).

Baryumlu grafide baryumun mideye geçişinde gecikme, özefagusda dilatasyon, özefagus içinde hava sıvı seviyesi, baryum içinde gıdaların oluşturduğu yağan kar görünümü, özefagusda aperistaltizm, özefagus alt ucunda kuş gagası şeklinde daralma (Bird beak deformity) ve mide hava cebinde kaybolma akalazyalı hastalarda görülebilecek bulgulardır. İlerlemiş vakalarda aşırı genişlemiş özefagus sigmoid kolonu andırır şekilde geniş ve kıvrımlı bir hal alır (sigmoid özefagus). Bazı hastalarda direkt akciğer grafisinde mediastende genişleme ve hava-sıvı seviyesi görülebilir [2].

Resim 1: İleri dereceli akalazya, baryumlu özofagus pasaj grafisi, kuş gagası(bird beak) görüntüsü ve sigmoid özofagus figürü

Endoskopi, malignite ve peptik striktür gibi akalazya benzeri semptomlar oluşturabilecek diğer hastalıkların (psödoakalazya) ayırıcı tanısında faydalı bir yöntemdir. 40 yaşın üzerindeki ve semptomları kısa sürede gelişen, kısa sürede fazla kilo kaybı tanımlayan hastalarda, ailesinde özefagus veya mide kanseri varlığı olanlarda, sigara ve alkol kullanan hastalarda, uzun süreden beri gastroözofagial reflü tanımlayan hastalarda ve baryumlu grafide şüpheli bulguları olan hastalarda üst GİS endoskopisi mutlaka yapılmalıdır.

Özefagusda peristaltizmin olmayışı, kardiyoözofagial bileşekeden geçişte zorlanma ve lümende gıda artıklarının bulunması akalazya tanısında yardımcı olabilecek endoskopik bulgulardır. Gerektiğinde endosonografi ve bilgisayarlı tomografi ayırıcı tanıda kullanılabilecek diğer yöntemlerdir. Klinik, radyolojik ve endoskopik bulgular akalazyayı düşündürdüğünde tanı mutlaka intraözofagial manometri ile doğrulanmalıdır.

Yutma sonrasında özefagusda peristaltik aktivitenin oluşmaması ve AÖS nin yetersiz relaksayonu tanı için gerekli olan manometrik bulgulardır (ankoordine motilite). Yutkunma sırasında AÖS bir miktar gevşeyebilir ancak gevşeme basıncı hemen daima 8 mmHg veya üzerinde ve kısa sürelidir (<2sn). AÖS basıncı yüksek olabilir (>40mmHg) ve özefagus cisminde düşük amplitüdlü ve eş zamanlı kontraksiyonlar oluşabilir (ayna belirtisi-mirror sign). Özefagus içindeki basınç mide içi basınca göre relatif olarak artmıştır. Akalazyanın bir alt türü olan ‘vigorous akalazya’da klasik bulgulara ilave olarak özefagusda diffüz özefagial spazmdakine benzer eş zamanlı ve yüksek amplitüdli kontraksiyonlar görülür ve bu hastalarda bazen şiddetli olabilen retrosternal göğüs ağrısı bulunabilir. Sintigrafi tanıdan çok tedaviye cevabın izlenmesinde kullanılan bir yöntemdir.

Şekil 1: Akalazyalı AÖS manometreli ölçüm grafisi

Ayırıcı Tanı

Özofagogastrik bileşkeyi tutan kanserler ve bu bölgeye dışardan bası yapan komşu organ tümörleri akalazyayı taklit edebilir. Bu durum sekonder akalazya veya psödo akalazya olarak adlandırılır. Özellikle yaşlı ve semptomları kısa süre içinde gelişen hastalarda akla gelmelidir.

Psödoakalazya, akalazya kliniği ile başvuran hastaların %3 ünde görülür ve 60 yaş üzerinde bu oran %9 a kadar yükselir. Tümör kardiyoözofagial bileşkeyi direkt olarak tutmasa bile myenterik sinir ağını infiltre ederek veya salgılayabileceği maddelerle sfinkter fonksiyonunu etkileyerek benzer bir tablo oluşturabilir. Akalazyada da özefagus kanseri gelişme riskinin artmış olduğu bilinmektedir.

Özefagus lümeninde biriken gıdaların bakteriler tarafından parçalanması sonucunda oluşan maddelere bağlı kronik irritasyonun kronik özofajite ve bu zeminde displazi ve kanser gelişimine sebep olduğu düşünülmektedir. Uzun süreli takipte akalazyalı hastalarda yıllık skuamöz karsinom gelişme oranı %0.3 olarak bildirilmiştir.

Chagas hastalığı daha çok Güney Amerika’da görülen ve Trypanosoma cruzi adlı protozoonun üriner, gastrointestinal ve solunum sistemindeki ganglion hücrelerinde ve myenterik sinir ağında kronik harabiyete yol açarak oluşturduğu bir hastalıktır. Özefagus dilatasyonu ile birlikte megaduodenum, megakolon, megarektum ve megaüreter bulunur.

Amiloidoz, sarkoidoz gibi infiltratif hastalıklar, ailevi veya sporadik viseral nöropati, diyabet, intestinal psödoobstrüksiyon, multipl endokrin neoplaziler, skleroderma, Sjögren sendromu ve gözyaşı yokluğu (alakrima) ile birlikte olan ailevi sürrenal yetersizliği (Triple A sendromu veya Allgrove sendromu) psödoakalazya oluşturabilecek diğer sebepler arasında sayılabilir [2].

Tedavi

Medikal tedavi

Hafif vakalarda kalsiyum kanal blokerleri ve/veya nitratlar yararlı olabilir. Bu ilaçlar yemek öncesinde yutulduğunda veya dil altına alındığında AÖS basıncını %30-60 oranında düşürmekte ve hastaların %50-80 ninde semptomatik düzelme elde edilebilmektedir. Uzun süreli kullanımda tolerans gelişebilir. Baş ağrısı, allerjik reaksiyonlar, ortostatik hipotansiyon ve periferik ödem oluşturabilirler.

Hastalığın erken evresinde olan, özefagusda dilatasyon saptanmayan ve hafif derecede semptomları bulunan, pnömatik dilatasyon ve cerrahi tedaviye aday olamayacak, pnömatik dilatasyon, cerrahi tedavi veya botulinum toxin enjeksiyonuna yeterli cevap vermeyen ve invaziv tedaviyi kabul etmeyen hastalarda medikal tedavi düşünülmelidir. Son yıllarda bu amaçla sildenafil ile daha başarılı sonuçlar alınabildiği bildirilmektedir [2].

Botulinium Toksin Enjeksiyonu (Botox- Bx)

Bx motor nöron terminalindeki SNAP 25 olarak adlandırılan proteine bağlanmak suretiyle asetilkolin salınımını inhibe ederek tonik kolinerjik etkiyi ve AÖS tonusunu azaltır. Bx, akalazya dışında oddi sfinkteri disfonksiyonu, anal fissür, anismus, diffüz özofagial spazm, anterior rektosel tedavisinde ve estetik amaçla plastik cerrahide de kullanılmaktadır.

AÖS basıncı üzerindeki etkisi değişkendir (%0-50). Hastaların %40-50 sinde enjeksiyondan sonraki 6 ay da, %70-90 nında da 12.ayda etkisi kaybolmaktadır. Enjeksiyonun genellikle bir yıl ara ile tekrarlanması gerekmektedir. Bx ve albumine aşırı duyarlılık hallerinde kullanılmamalıdır. Aminoglikozid antibiyotiklerle birlikte kullanıldığında toksisitesi artabilir. Bx a karşı antikor oluşabilir (%5). İşlem sonrasında göğüs ağrısı, heartburn, paraözofagial doku inflamasyonu,,deri döküntüleri görülebilir Yaşlı ve vigorous akalazyası olan hastalarda Botox tedavisine daha iyi yanıt alınmaktadır. Psödoakalazya vakalarında da Bx enjeksiyonuna kısa süreli de olsa yanıt alınabileceği unutulmamalıdır.

Endoskopik Balon Dilatasyonu

Endoskopide AÖS hizasına yerleştirilen 30-40mm çapındaki dilatasyon balonlarının şişirilmesi ile myotomi yapılması esasına dayanır. Bir veya iki kez yapılan pnömatik dilatasyondan sonraki 1.yılda başarı oranı %70-80 civarındadır. Hastaların %30-50 sinde ikinci kez dilatasyona gerek duyulur. Yöntemin iyi bir yanı aynı gün içinde hastanın evine gönderilebilmesidir. Kanama, intramural hematom, perforasyon (%2-8) ve dilatasyon sonrasında gelişebilen reflü özofajit (%3) pnömatik dilatasyonun başlıca komplikasyonlarıdır. 40 yaş üzerindeki hastalarda balon dilatasyonu daha iyi sonuç vermektedir. 30 mm lik balon yerine 35 mm lik balon kullanılması başarı oranını artırmakta, 40mm lik balon kullanılmasında ise komplikasyon oranı artmaktadır.

İki kez dilatasyondan sonra semptomları tekrarlayan vakalarda alternatif tedavi yöntemlerinin düşünülmesi gerekir. Genç hastalarda 1.dilatasyon sonrasında yeterli düzelme sağlanamadığında cerrahi tedavi düşünülebilir. Terminal dönemdeki, kooperasyon kurulması güç, yeni myokard infarktüsü geçirmiş ve karsinom şüphesi olan hastalarda pnömatik dilatasyon kontrendikedir. Sigmoid özefagus, geçirilmiş myotomi, epifrenik divertikül veya hiatal herni varlığı göreceli kontrendikasyon oluşturan durumlardır [3].

Cerrahi Myotomi

İki kez endoskopik balon dilatasyonu yapıldığı halde yeterli cevap alınamayan hastalarda cerrahi tedavi uygulanmalıdır. 30 yaş altındaki genç hastalarda bir kez dilatasyona cevap alınmayan vakalarda cerrahi tedavi önerilebileceği gibi dilatasyon yapılmadan da doğrudan cerrahi tedavi tavsiye edilebilir. Uygulanan cerrahi yöntem laparoskopik modifiye Heller miyotomisidir.

Myotomi açık veya laparoskopik olarak yapılabilir. Cerrahi girişim öncesinde intraözofagial manometrinin mutlaka yapılması gerekir. Gastroözofagial reflüye mani olmak amacıyla genellikle Nissen fundoplikasyonu gibi bir antireflü işlem de myotomiye ilave edilir. Hastaların %90 ı cerrahi tedavi sonrasındaki 1.yılda, %85 i de tedavi sonrasındaki 5.yılda asemptomatik kalmaktadır. Cerrahi myotominin önemli bir yan etkisi hastaların %8-10 kadarında cerrahi sonrasında görülebilen gastroözofagial reflü hastalığıdır ve genellikle kronik medikal tedaviye ihtiyaç duyulur [3].

Kaynaklar

1) Robbins Basic Pathology 7. Edition (TR) 15-1:550 2003

2) Cerrahpaşa İç Hastalıkları 1. Baskı 9-2:742-782 2007

3) Principles Of Surgery Companion Handbook Seymour I. Schwartz 2002 23-577-580

4) Resim1)http://www.uptodate.com/online/content/images/gast_pix/Classic_achalasia_Ba_swallo.jpg

Reklamlar